Epithemia adnata (Kütz.) Bréb.

View image in original size

Epithemia adnata

Photographer/artist Pauli Snoeijs

Additional image information

Title
Epithemia adnata
Photographer/artist
Pauli Snoeijs
Copyright holder
Pauli Snoeijs

Synonym names

  • Epithemia adnata

Description

IDs in other systems
Tropic type
A